FOTOBLOG

...ALEBO AKO SA DÍVAŤ NA SVET OČAMI FOTOGRAFA

úvod

EXPOZÍCIA


Vo fotografii je expozícia úplným základom vzniku obrazu. Čo vlastne ta expozícia je? Expozícia je svetlo ktoré prejde objektívom a dopadne na film alebo digitálny senzor. Je to vlastne to svetlo, ktoré nám vytvorí našu fotografiu. Množstvo svetla, ktoré takto prejde objektívom a dopadne na senzor nazývame expozíciou. Nemôže to však byť ľubovoľné množstvo svetla. Množstvo svetla musí byť veľmi presné, presne koľko potrebuje senzor na vytvorenie obrazu. To znamená že množstvo svetla musíme vpúšťať do fotoaparátu vo veľmi presných dávkach a to si veľa fotografov vôbec neuvedomuje. Na presné regulovanie množstva svetla nám slúži vo fotoaparátoch clona, expozičný čas a ISO. Tieto tri faktory každej expozície sa nazývajú aj expozičný trojuholník.
expozicny trojuholnik

Expozičný trojuholník

Všetky tieto tri faktory spolu úzko súvisia. Nemôžeme ich ľubovoľne meniť . Ak zmeníme jeden parameter napríklad clonu, musíme zmeniť aj druhý parameter buď expozičný čas alebo ISO, aby naše množstvo svetla ktoré dopadne na senzor bolo opäť správne. To v akých kombináciách budeme clonu , expozičný čas a ISO používať závisí od intenzity svetla, teda od celkovej úrovne jasu fotografovanej scény. Intenzita svetla sa môže drasticky meniť a je veľmi ťažké odhadnúť intenzitu svetla voľným okom. Preto celkovú úroveň jasu vo fotografii meriame expozimetrom. Expozimeter je zariadenie ktoré je zabudované vo všetkých fotoaparátoch a dokáže zmerať jas fotografovanej scény. Informácie o nameraných hodnotách nám fotoaparát oznámi cez displej fotoaparátu a pomôže nám nastaviť správne hodnoty clony, času a ISO. Ak používame automatické expozičné režimy informácie o nameraných hodnotách prevezme automatika fotoaparátu a v závislosti od zvoleného režimu nastaví správnu kombináciu clony, času a ISO.

clona v objektive

Clona v objektíve


Teraz si stručne vysvetlíme ako funguje clona v objektívoch fotoaparátov. Svetlo prechádza cez objektív kruhovým otvorom v strede objektívu, ktorý nazývame clona. Množstvo svetla ktoré prejde objektívom je priamo úmerne veľkosti plochy otvoru. To znamená že clonou meníme veľkosť otvoru ktorým svetlo dopadá na senzor. Čím väčší otvor , tým viac svetla vnikne do fotoaparátu. Clona je skonštruovaná z tenkých kovových lamiel vo vnútri objektívu, ktorých funkciou je regulovať veľkosť otvoru, ktorým vniká svetlo do fotoaparátu.
clona


Na obrázku vidíme grafické znázornenie ako funguje clona v objektíve. Svetelnosť objektívu, alebo najnižšie clonové číslo, ktoré dokážeme s konkrétnym objektívom nastaviť je veľmi dôležitá vlastnosť objektívov a určuje nám koľko svetla je objektív schopný preniesť na senzor fotoaparátu. Väčšinou je svetelnosť priamo úmerná s cenou objektívu. Na našom obrázku vidíme objektív so svetelnosťou f/2.0 , čiže to je najnižšie clonové číslo ktoré dokážeme nastaviť na tomto objektíve. Pri tejto hodnote tento objektív prepúšťa do fotoaparátu maximum svetla. Lamely clony sa postupne uzatvárajú až po maximálne clonové číslo 16. Každá zmena o jeden clonový stupeň, napríklad z hodnoty 2.0 na 2.8 znamená, že plocha otvoru ktorým dopadá svetlo na senzor sa zmenší presne o polovicu.

Druhým faktorom expozície je expozičný čas. Ako už vyplýva z názvu, expozičný čas je čas, počas ktorého uzávierka fotoaparátu vpúšťa svetlo na svetlocitlivý senzor. Svetlo dopadá na snímač len určitý čas a tento čas nazývame expozičný čas.

Stupnica expozičných časov je v každom fotoaparáte rovnaká, len jej rozsah sa môže meniť. Bežná stupnica expozičných časov je táto: B, 30", 15", 8", 4", 2", 1", 1/2, 1/4,1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000.

B-bulb - označuje ľubovoľne dlhú expozíciu pokiaľ držíme stlačenú spúšť fotoaparátu. Čísla s dvoma čiarkami označujú expozície trvajúce v sekundách a čísla so zlomkami označujú zlomky sekúnd. Červenou farbou sú označené expozičné časy , kde môže nastať problém s fotografovaním z ruky. Je doporučené použiť statív aby sa predišlo neostrosti spôsobenej chvením našich rúk. Čiernou farbou sú označené časy kde môžme bezpečne fotografovať z ruky. Funguje tu presne rovnaký princíp ako pri clone. Ak začneme od najdlhšieho času 30" / 30sekúnd/ tak každá zmena o jeden expozičný stupeň skráti expozičný čas presne o polovicu.Tretím faktorom v expozičnom trojuholníku je ISO - citlivosť. Týmto parametrom nastavujeme citlivosť senzora na svetlo. To znamená, že nastavujeme ako bude senzor citlivý na svetlo a tým určujeme koľko svetla mu bude stačiť na správnu expozíciu. Táto problematika je pomerne obsiahla a budeme jej venovať samostatnú kapitolu.

Takže si to zhrnieme. Nastavením ISO si nakalibrujeme citlivosť senzora na svetlo a pomocou clony a expozičného času vpúšťame presne riadené množstvo svetla do fotoaparátu. Svetla musí byť presne toľko aby sme získali technicky správnu fotografiu. Svetla nesmie byť veľa ani málo. Ak je svetla veľa dostaneme príliš svetlý obraz. Hovoríme že fotografia je preexponovaná - na senzor dopadlo viac svetla ako potreboval. Ak je svetla málo dostaneme tmavý obraz. Tejto fotografii hovoríme, že je podexponovaná - čiže na fotografický senzor dopadlo menej svetla ako je potrebné na získanie správne exponovanej fotografie.

V uvedenom príklade vidíme rovnakú scénu, ktorú sme fotografovali s rovnakým clonovým číslom 5.6 a rovnakým nastavením ISO 320. Menili sme len expozičný čas. V prvom príklade bol expozičný čas 1/500s a fotografia je veľmi tmavá. Rozlíšime kontúry osoby a pozadia ale taká fotografia je pre nás prakticky nepoužiteľná. Hovoríme, že fotografia je podexponovaná, lebo na senzor dopadlo veľmi málo svetla.

Zmeníme teda nastavenia expozičného času na 1/125s, presne na hodnotu akú nám udáva expozimeter. Predĺžili sme expozičný čas, čo znamená, že do fotoaparátu vpustíme oveľa viac svetla ako v prvom prípade. Táto fotografia je korektne a správne exponovaná. Máme vyvážený podiel svetlých a tmavých tónov, čo znamená že na senzor dopadlo v tomto prípade to správne množstvo svetla.

Ak budeme pokračovať v našom pokuse ďalej a opäť predĺžime len expozičný čas na 1/30s, dostaneme už svetlý obraz. Začínajú prevládať svetlé tóny na úkor tmavých a fotografia stráca kresbu , farbu a detaily v svetlých častiach obrazu. Takej fotografii hovoríme že je preexponovaná, čiže na senzor fotoaparátu dopadlo viac svetla ako bolo potrebné.

Aby sme teda získali správne exponovanú fotografiu musíme vpustiť na senzor správne množstvo svetla. Nespoliehajme sa na postproces. Snažme sa získať čo najkvalitnejší obraz priamo z fotoaparátu. Pochopenie základných princípov expozície je prvým krokom ku presne exponovaným fotografiám.
iso
f5,6 1/500 ISO 320

iso
f5,6 1/125 ISO 320

iso
f5,6 1/30 ISO 320


by Martin Vysoký   14.november 2014   Základné pojmy